מושגים בסיסים בתחום האג"ח

מבנה בסיסי של אגרות חוב שונות
במאמר זה אסביר מונחים בסיסים הקשורים לאגרות חוב, מהם הסוגים השונים של אגרות החוב, כיצד מתומחרות אגרות החוב, מהיא תשואה לפדיון, מהיא הריבית הנקובה ומה קובע לבסוף כמה כסף תניב התשואה מהאג"ח.
 
מושגים בסיסים הנוגעים לאגרות חוב:
 
מהי איגרת חוב?
אגרת חוב היא שטר המקנה למחזיק בה את הזכות לקבל תשלומי ריבית או/וקרן במועדים שנקבעו מראש.

מנפיק - ממשלה/חברה/רשות אחרת המעוניינת לגייס כספים ע"י הנפקה של אג"ח.

מועד פדיון - המועד בו ינתן התשלום האחרון של אגרת החוב (בד"כ מועד הפדיון הוא המועד שבו משולמת הקרן לרוכש האג"ח)
 
ערך נקוב - ערך הקרן של האג"ח כלומר גובה החוב של המנפיק כלפי קונה האג"ח.

ריבית נקובה - זוהי הריבית שכתובה על אגרת החוב והיא זו שקובעת מהו התשלום הריבית התקופתי מתוך הערך הנקוב.
 
תשואה לפדיון - התשואה הכוללת שתושג על אגרת החוב כלומר הרווח מהריבית+הרווח או ההפסד מקניית האגרת במחיר גבוה או נמוך יותר מהערך הנקוב.
היוון - הערכת שווי של סכום כסף שנקבל בעתיד היום, לדוג`: אם הריבית בשוק עומדת על 4% תקבול בעוד שנה של 104 ש"ח שווה לתקבול של 100 ש"ח היום. 

דוגמאות פשוטות להסבר ההגדרות:
אם קנינו אגרת בשער 100 אג` והיא בעלת ריבית נקובה של 5%, ערך נקוב של 100 ומועד הפדיון שלה הוא חמש שנים מהיום נקבל כל שנה 5 אג` במשך 4 שנים ובתום השנה החמישית נקבל גם 5 אג` עבור הריבית ו100 אג` עבור פדיון הקרן.
במקרה זה התשואה לפדיון היתה שווה לריבית הנקובה.

אם קנינו אגרת חוב בשער 90 אג` והיא בעלת ריבית נקובה של 5% וערך נקוב של 100 ומועד הפדיון שלה הוא שנה מהיום בסוף השנה נקבל 5 אג` עבור הריבית (100*5%) ו100 אג` עבור פדיון הקרן. סך ההשקעה שלנו היה 90 ולאחר שנה קיבלנו סה"כ 105 כלומר התשואה לפדיון הינה 16.66%=1-(105/90).

ההבדל המהותי בין הריבית הנקובה לבין התשואה לפדיון הוא שהריבית הנקובה לעולם לא משתנה והיא זו שקובעת את גובה תשלום הריבית התקופתי, ולעומתה התשואה לפדיון משתנה כל הזמן לפי מחיר האג"ח ככל שמחיר האג"ח עולה התשואה לפדיון קטנה וככל שמחיר האג"ח בשוק יורד התשואה לפדיון גדלה.
התשואה שנקבל על האג"ח בפועל היא התשואה לפדיון וזאת בתנאי שהחזקנו את האג"ח עד ליום הפירעון.

התמחור של איגרות החוב השונות נעשה ע"י חישוב סך כל התקבולים הצפויים מהוונים להיום, אם התקבוולים צפויים להשתנות עקב ריבית משתנה או הצמדה למדד כלשהו החישוב נעשה לפי הערכות ספקולטיביות.

סוגי איגרות החוב השנות
אג"ח בניכיון מלא - אג"ח שבה הריבית הנקובה שווה לאפס ולמעשה אין תשלומים תקופתיים של ריבית, התשואה לפדיון של אג"ח זה הוא למעשה רק שיעור התשואה שמתקבל מההפרש שבין הערך הנקוב לבין שער הקניה.

אג"ח בעלת ריבית קבועה - זוהי למעשה אגרת החוב הנפוצה ביותר בשוק האג"ח העולמי, אג"ח זו משלמת את הריבית הנקובה בכל תקופה ואת הקרן בסוף התקופה האחרונה.

אג"ח בעלת ריבית משתנה - אג"ח שמשלמת ריבית תקופתית על פי שיעור ריבית משתנה בכל תקופה ואת הקרן בסוף התקופה האחרונה.

אג"ח צמודה - אג"ח שתשלומי הריבית והקרן צמודים למדד או מטבע זה או אחר (בד"כ אגרות חוב צמודות צמודות למדד המחירים לצרכן או לדולר)

אג"ח להמרה - אג"ח שניתן להמיר למניות החברה במקום לקבל את תשלומי הריבית והקרן.

אג"ח קונסול (נקראת גם אג"ח צמותה) - אגח שאינה משלמת את הערך הנקוב ומשלמת תשלומי ריבית לעד.

אג"ח הנפדית לשיעורין - אג"ח שבה התשלום של הערך הנקוב משולם במספר תשלומים לאורך התקופה.

מקווה שנהנתם,


גילעד מנו.

כל הזכויות שמורות למנו פיננסים